Konferencie

2. ročník Konferencie CSPV SAV Smolenice 2017

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) organizovalo 2. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch  3. a 4. apríla 2017 v KC Smolenice. Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV zlúčení v CSPV SAV diskutovali o vedeckom smerovaní, o nových projektoch,  ako aj o možnostiach interdisciplinárnej spolupráce pri riešení spoločných výskumných úloh.

06.04.2017 / Konferencie

Inováciami k efektívnejšej cezhraničnej spolupráci

Identifikáciou faktorov efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou sa v dňoch 16.- 17. marca 2017 v Kongresovom centre v Starej Lesnej zaoberalo vyše 60 odborníkov zo Slovenska, Ukrajiny, Nórska, Poľska i Holandska. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia pod názvom „Inovatívne zabezpečenie súčasnej cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny“ bola vyvrcholením projektu „Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (č. CBC01030, www.cbcinnovations.sk), financovaného z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

17.03.2017 / Konferencie

Snem SAV zvolil ďalších dvoch členov Predsedníctva SAV na roky 2017 – 2021

Členovia Snemu Slovenskej akadémie vied v utorok 14. marca 2017 v druhom doplňovacom kole volieb zvolili za členov Predsedníctva SAV na funkčné obdobie 2017 – 2021 dvoch kandidátov za členov: Mgr. JUDr. Martinu Lubyovú, PhD. za 3. oddelenie vied a Mgr. Martina Venharta, PhD. za 1. oddelenie vied. V súčte so zvolenými 12 kandidátmi v prvom kole volieb sa ešte nenaplnil plný počet 15 členov budúceho Predsedníctva SAV. Snem SAV vyhlásil tretie kolo volieb do Predsedníctva SAV na 4. apríla 2017, v ktorom treba zvoliť ešte jedného kandidáta za 3. oddelenie vied.

16.03.2017 / Konferencie

Spolupráca s UNESCO v oblasti podpory výskumu v SR

Konferencia Globálne megatrendy a Slovensko, ktorá sa konala v dňoch 19.-21. septembra v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach pod záštitou predsedníctva Slovenska v rade Európskej únie, pokračovala druhým rokovacím dňom so zameraním na programy UNESCO. „Príležitosti a výhody spolupráce UNESCO s vedeckou komunitou členských štátov“, "Svetový program vody a program vody UNESCO - aktivity, výzvy a spolupráca", aktivity projektu UNESCO MOST na Slovensku, skúsenosti so zakladaním UNESCO Chairs na Slovensku - to boli nosné témy druhého rokovacieho dňa tejto medzinárodnej konferencie. Organizátormi konferencie boli Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Európska akadémia vied a umení.

27.09.2016 / Konferencie

Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí poskytlo záštitu SK PRES akcii SAV

Globálne megatrendy a vývojové tendencie vo vzťahu k Slovenskej republike, ako napríklad populačné trendy, urbanizácia, riziká pandémií, technologický pokrok, hospodársky rast, multipolárny svet, súťaž o zdroje – voda, energia, potraviny, rastúci tlak na ekosystémy, zmeny klímy, znečistenie životného prostredia či diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu, to všetko boli témy a problémy, ktorými sa zaoberala medzinárodná konferencia „Globálne megatrendy a Slovenská republika“, ktorá sa konala v dňoch 19. až 21. septembra v KC Smolenice.

26.09.2016 / Konferencie

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62