Siedme pracovné stretnutie CSPV SAV alebo Centrovica 2021

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV) organizovalo v poradí už 7.  pracovné stretnutie pracovníkov a pracovníčok CSPV, ktoré sa konalo 11. októbra 2021. Z dôvodu nástupu tretej vlny pandémie COVID-19  a dodržiavania protiepidemiologických opatrení sa aj toto stretnutie uskutočnilo v on-line priestore.

Vedeckí pracovníci a pracovníčky Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV zlúčení v CSPV sa navzájom informovali o výsledkoch vedeckých výskumov, o nových projektoch i personálnych zmenách a ďalšom súvisiacom dianí v ústavoch za obdobie od ostatného stretnutia.

Po úvodnom slove riaditeľky CSPV Denisy Fedákovej informovali o činnosti jednotlivých ústavov jednotliví vedúci organizačných zložiek. Za  Ústav experimentálnej psychológie informoval o novinkách Peter Halama. Aktivity  Spoločenskovedného ústavu predstavila vedúca organizačnej zložky Anna Kalistová. Po krátkej prestávke pokračoval v informovaní o činnosti Prognostického ústavu jeho vedúci, Richard Filčák.

Následne výsledky práce na úrovni Centra sumarizovala riaditeľka CSPV Denisa Fedáková. Vo svojom vystúpení informovala o aktuálnych termínoch a  výzvach vyplývajúcich z transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie (v.v.i.). Poukázala na krátkosť času a množstvo príprav súvisiacich s týmto procesom, ako aj na blížiace sa hodnotenie organizácií SAV medzinárodným panelom expertov, zatiaľ bez možnosti poskytnúť bližšie informácie. Riaditeľka CSPV  vyzdvihla spoluprácu  vedeckých pracovníkov troch organizačných zložiek pri riešení spoločných projektov.

V ďalšom bloku zameranom na prezentáciu interdisciplinárnych projektov centrového charakteru, vedúce a vedúci projektov Anna Kalistová (INTERREG a CEEA), Miroslav Balog (EŠIF) a Ivana Studená (I-SKILLS) stručne predstavili zameranie a ciele projektov.

Pravidelné stretnutia zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV sú unikátnym informačno-komunikačným fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií, aktualít o činnosti a hlavných aktivitách CSPV a možnostiach spolupráce. Preto vedenie CSPV využíva organizovanie pracovných stretnutí aj online formou, v čase kedy situácia pandémie neumožňuje osobné stretnutia hromadného charakteru. Vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie expertov a tímov prinášajú spoločné úspechy vo forme spolupráce vedeckých pracovníkov a pracovníčok troch organizačných zložiek, spoločných projektov a kvalitných publikačných výstupov.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62