Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí poskytlo záštitu SK PRES akcii SAV

Globálne megatrendy a vývojové tendencie vo vzťahu k Slovenskej republike, ako napríklad populačné trendy, urbanizácia, riziká pandémií, technologický pokrok, hospodársky rast, multipolárny svet, súťaž o zdroje – voda, energia, potraviny, rastúci tlak na ekosystémy, zmeny klímy, znečistenie životného prostredia či diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu, to všetko boli témy a problémy, ktorými sa zaoberala medzinárodná konferencia „Globálne megatrendy a Slovenská republika“, ktorá sa konala v dňoch 19. až 21. septembra v KC Smolenice.

Organizátorom trojdňového podujatia bolo Centrum spoločenských a psychologických vied (CSPV) SAV, Ústav krajinnej ekológie (ÚKE) SAV a Európska akadémia vied a umení (EAVU). Konferencia sa konala pod záštitou Predsedníctva SR v Rade Európy, ktorú poskytlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Témami ďalších dní konferencie boli "Príležitosti a výhody spolupráce UNESCO s vedeckou komunitou na Slovensku“ a "Svetový program vody a program vody UNESCO - aktivity, výzvy a spolupráca".
Úvodné slová konferencie patrili riaditeľke CSPV Martine Lubyovej, riaditeľke ÚKE Zite Izakovičovej, viceprezidentovi Európskej akadémie vied a umení Štefanovi Lubymu.  V mene MZVaEZ SR vystúpil veľvyslanec s osobitným poslaním pre vedu a inovácie Igor Hajdušek, ktorý upriamil pozornosť na šesť kľúčových megatrendov, ovplyvňujúcich existenciu ľudstva - globalizáciu, ekologickú krízu, individualizmus, digitalizáciu, demografické zmeny a technologické konvergencie. Za Ministerstvo životného prostredia SR sa účastníkom konferencie prihovoril generálny riaditeľ sekcie európskych a medzinárodných záležitostí Milan Chrenko a za Slovenskú agentúru životného prostredia vystúpil Radoslav Považan.

Prvý deň konferencie bol venovaný diskusii o megatrendoch v oblasti ľudských a vodných zdrojov a potravinovej sebestačnosti. V diskusii o ľudských zdrojoch sa objavili veľmi aktuálne témy, ako sú  migrácia, integrácia alebo vyrovnávanie regionálnych rozdielov, či  demografický vývoj Slovenska a sveta. Na praktické aspekty uplatňovania a dôsledkov globálnych zmien na život v regiónoch Slovenska upozornil vo svojom príspevku splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin.  Alexander Mušinka z Inštitútu pre rómske štúdie Prešovskej univerzity hovoril o regionálnych problémoch integrácie.

Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho Peter Siekel a jeho kolega Martin Polovka pripravili príspevok o potravinovej sebestačnosti, najnovších trendoch a výzvach v tejto oblasti pre SR.
Pripravovanú monografiu o globálnych megatrendoch komplexne diskutovali jej recenzenti predseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied Štefan Mihina a Daniel Gerbery z FF UK.
O stave vodných zdrojov na Slovensku a ich budúcom vývoji informoval koordinátor programu ochrany vodných zdrojov OSN Stefan Uhlenbrook.

V rámci sekcie venovanej Európskej sociálnej sonde (ESS) na konferencii vystúpil Lukáš Zendulka z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý uviedol realizáciu ďalšieho kola ESS na Slovensku. Medzinárodný koordinátor programu ESS Rory Fitzgerald z Veľkej Británie informoval o mapovaní sociálnych a politických zmien v Európe. Národný koordinátor ESS Jozef Výros a jeho kolegovia zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV v Košiciach Michal Kentoš a Denisa Fedáková prezentovali práce založené na údajoch ESS.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86