Spolupráca s UNESCO v oblasti podpory výskumu v SR

Konferencia Globálne megatrendy a Slovensko, ktorá sa konala v dňoch 19.-21. septembra v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach pod záštitou predsedníctva Slovenska v rade Európskej únie, pokračovala druhým rokovacím dňom so zameraním na programy UNESCO. „Príležitosti a výhody spolupráce UNESCO s vedeckou komunitou členských štátov“, "Svetový program vody a program vody UNESCO - aktivity, výzvy a spolupráca", aktivity projektu UNESCO MOST na Slovensku, skúsenosti so zakladaním UNESCO Chairs na Slovensku - to boli nosné témy druhého rokovacieho dňa tejto medzinárodnej konferencie. Organizátormi konferencie boli Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Európska akadémia vied a umení.

Na úvod druhého dňa rokovania vystúpili veľvyslankyňa SR pri UNESCO Klára Novotná a koordinátor programu ochrany vodných zdrojov OSN Stefan Uhlenbrook. K. Novotná predstavila UNESCO – Organizáciu Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru a podčiarkla možnosti, príležitosti  i výhody, ktoré spolupráca s touto medzinárodnou organizáciou môže priniesť pre Slovensko. Priblížila zároveň programy, ktoré UNESCO realizuje, zdôrazňujúc prepojenie vedy, výskumu a vzdelávania.

Stefan Uhlenbrook sa venoval téme vodných programov UNESCO z interdisciplinárneho pohľadu s osobitným zameraním na previazanosť medzi vodou a ekonomikami krajín, ich sociálnym rozvojom a zamestnanosťou. Zaujímavé bolo jeho tvrdenie, že podľa zistení UNESCO tri zo štyroch pracovných miest sú naviazané na vodu, či už ide o poľnohospodárstvo, lesníctvo, výrobu energií, ale aj výrobu ocele, z toho vyplývajúci automobilový i iný priemysel a ďalšie odvetvia. Informoval tiež, že voda je aj jednou z príčin migrácie, aktuálne napríklad zo Sýrie. Uhlenbrook verí, že sa podarí naštartovať spoločný interdisciplinárny projekt vo vzťahu k rieke Dunaj, nakoľko Slovensko je krajinou  s množstvom vodných zdrojov a množstvom erudovaných odborníkov, zaoberajúcich sa touto problematikou. Podčiarkol aj skutočnosť, že voda je jednou z tém, ktorú si Slovensko v rámci svojho polročného predsedníctva v Rade EÚ zvolilo.

Vedecký sekretár SAV Dušan Gálik predstavil portfólio medzinárodnej spolupráce SAV.
Národný koordinátor projektu MOST UNESCO Ľubomír Falťan predstavil aktivity projektu na Slovensku. Dekanka Fakulty Sociálnych a ekonomických vied UK Lucia Mokrá sa podelila s účastníkmi so skúsenosťami so zakladaním a fungovaním tzv. Katedier UNESCO (UNESCO Chairs) v SR. V závere konferencie vystúpila vedúca Ústave verejnej politiky FSEV UK Emília Beblavá s príspevkom na tému vplyvu medzinárodných organizácií na vývoj v oblasti korupcie v SR.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86