Oznámenie o konaní voľby členov Správnej rady v.v.i.

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV v Bratislave oznamuje konanie volieb členov Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Šancová 56, 811 05 Bratislava (ďalej len „organizácia“)

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  3

Zoznam predkladaných dokladov:

-    Prihláška podpísaná kandidátom
-    Prezentácia predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade v. v. i.
-    Štruktúrovaný životopis s uvedením praxe v riadení v právnickej osoby so zameraním na výskum a vývoj (riadením sa myslí aj miesto vo vedení centra či organizačnej zložky na pozícii riaditeľa, vedúceho, ich zástupcov či tajomníka, vedúceho oddelenia či vedúceho projektu)
-    Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Lehota na predloženie kandidatúry: 2. júla 2018, 900, v prípade zasielania poštou zásielka musí byť do tejto lehoty doručená na sekretariát organizácie.

Spôsob predloženia dokladov: všetky dokumenty doručiť osobne alebo poštou na sekretariát organizácie, Šancová 56. Prezentáciu -  predstavy kandidáta o jeho pôsobení v správnej rade je potrebné poslať zároveň  aj v pdf forme elektronicky na adresu predsedu Vedeckej rady organizácie (viera.bacova@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Miesto a čas konania pohovoru a voľby: 11. júla 2018 v zasadačke Pavilónu spoločenských vied, Dúbravská cesta 9 (členovia AO za organizačné zložky ÚEP a PÚ) a v zasadačke SVÚ CSPV SAV, Karpatská 5, 040 01 Košice (členovia AO za SvÚ), pohovor sa začína  od 10:00 hod.. Voľba sa koná ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi.


 V Bratislave 5. júna 2018                                     prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
                                                                         predseda Vedeckej rady organizácie

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62