Číslo tri žije...

Nový rozvojový vedný plán Centra spoločenských a psychologických vied (CSPV) SAV, ktoré vzniklo v rámci pilotného projektu zlučovania troch ústavov 3. oddelenia vied,  bol prediskutovaný a odsúhlasený na výročnej konferencii Centra v dňoch 2. – 3. mája 2016 v KC SAV v Smoleniciach. Centrum v roku 2016 získalo ďalšie projekty H2020. 

CSPV vzniklo zlúčením troch ústavov SAV od 1. októbra 2015. Už na jar 2015 sa na podobnej, vtedy ešte medziústavnej akcii v Smoleniciach vedecké kolektívy ústavov dohodli na spoločných výskumných okruhoch.  Tohtoročná prvá spoločná konferencia Centra v máji 2016 bola venovaná nielen interným, ale aj celospoločenským  témam. V rámci rozvoja  externej spolupráce Centra išlo najmä o problematiku Globálnych megatrendov, ktoré Centrum rozpracováva na úrovni Slovenska v spolupráci s EEA, MŽP SR, SAŽP a riešiteľským kolektívom z ďalších ústavov SAV (ÚKE, ÚPo, HÚ, EÚ, FÚ) a univerzít (SPÚ, UK) (O tejto aktivite sme detailnejšie informovali v aktualitách SAV). http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6317

V rámci rozvoja vnútornej vednej činnosti pracovníci ústavov Centra diskutovali o nových projektoch a možnostiach interdisciplinárnej spolupráce pri riešení spoločných výskumných úloh. Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie nových projektov a možností spolupráce medzi jednotlivými organizačnými zložkami Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Medzi ne môžeme zaradiť napríklad nové projekty Horizontu 2020, ktoré Centrum rieši v roku 2016: YMOBILITY (hl. riešiteľ V. Baláž, skúma vnútroeurópsku migráciu mladých ľudí), ENLIVEN (hl. riešiteľka M. Lubyová, skúma procesy celoživotného vzdelávania), UrbanHist (hl. riešiteľ Š. Šutaj, skúma históriu urbanistických celkov) , ale aj nové spoločné projekty APVV a Vega.

Keďže Centrum spoločenských a psychologických vied SAV je pomerne mladou inštitúciou, diskusia na konferencii bola venovaná aj nastaveniu vnútorných mechanizmov jej čo najefektívnejšieho fungovania. Riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied  SAV M. Lubyová poukázala na možnosti využitia synergických efektov vzniknutých zo zlúčenia vedeckých tímov jednotlivých ústavov  pod záštitou Centra. V rámci plánu vedného rozvoja sa účastníci konferencie dohodli na konkrétnych krokoch založených na týchto synergiách, napríklad na prierezovej téme skúmania Centra,  zlepšení kvality jedného z existujúcich časopisov Centra, spoločnej projektovej jednotky a budovania spoločného dátového panelu.

Prítomní sa zhodli na potrebe pravidelného organizovania takejto konferencie tak, aby sa z tejto aktivity stala tradícia. Účastníci konferencie sa dohodli, že Centrum bude vydávať svoj internetový bilingválny časopis, zameraný najmä na prehľad aktivít organizačných zložiek Centra a výsledkov výskumov či aktivít jednotlivých ústavov.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86