Centrum spoločenských a psychologických vied SAV zvyšuje digitálnu, informačnú a funkčnú gramotnosť Rómov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa stalo jedným z riešiteľských partnerov projektu Interreg Danube Transnational Programme DREAM ROAD. Otváracie podujatie projektových partnerov s účasťou verejnosti a médií sa konalo online 2. decembra 2020. Ukončenie projektu sa predpokladá v decembri 2022. Do projektu je zapojených 15 organizácií dlhodobo etablovaných v oblasti sociálnej inklúzie Rómov z Česka, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Bulharska, Srbska, Moldavska, Ukrajiny a Slovenska. Okrem toho bolo do projektu prizvaných aj 14 lokálnych asociovaných partnerov.

Pomenovanie projektu “Dream Road” je skratkou názvu “Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development” [Podunajský región za zlepšenie prístupu a umožnenie rozvoja Rómov]. Hlavným cieľom projektu je premostenie existujúcej medzery medzi Rómami a nerómami vo sfére informačnej, digitálnej a funkčnej gramotnosti.

Pre dosiahnutie projektových zámerov bola vyvinutá špeciálna metodológia, ktorá v prvej etape zahŕňa zostavenie „skrinky s náradím“ (toolbox), obsahujúcej inteligentné participatívne metódy na zaangažovanie Rómov do vzdelávacieho procesu. Toolbox umožní vznik a sfunkčnenie vedomostných laboratórií (learning labs), teda komunitných priestorov pre posilňovanie informačnej, digitálnej a funkčnej gramotnosti. Táto fáza vedomostného transferu sa bude odohrávať prostredníctvom špeciálne vyškolených mediátorov, ktorých úlohou bude vzbudzovať záujem v radoch miestnych Rómov o vytvorenie a udržanie komunity sústredenej okolo vedomostných laboratórií. Vo finálnej etape projektu sa počíta s informatívnou a vzdelanostnou kampaňou v radoch zamestnancov štátnych a samosprávnych úradov a ostatných verejných inštitúcií, ktorá bude zameraná na prekonávanie existujúcich mentálnych bariér pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV spolu s asociovaným lokálnym partnerom, ktorým je Mesto Košice, zabezpečí vznik vedomostného laboratória na rómskom sídlisku Luník IX. Ako etablovaná výskumná inštitúcia Centrum spoločenských a psychologických vied SAV predstavuje v projekte hlavného referenčného partnera pre poskytovanie konzultácií v oblasti zosúlaďovania implementačných metód projektu s metodológiami sociálnych vied.

Členmi projektového tímu sú Ivana Studená (Prognostický ústav CSPV SAV), Anna Kalistová (Spoločenskovedný ústav CSPV SAV), Ondrej Ficeri (Spoločenskovedný ústav CSPV SAV) a Slávka Mačáková (externý člen, ETP Slovensko).

Autor: Ondrej Ficeri
Fotografia: Anna Kalistová
Logo: Leading Project Partner

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86