Päť rokov Centra spoločenských a psychologických vied SAV a piaty ročník konferencie CSPV SAV

Každoročné stretnutie zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) sa uskutočnilo v dňoch 23. – 24.9.2020. V nadväznosti na prijaté opatrenia a preventívne odporúčania v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa pôvodne plánované stretnutie presunulo z Kongresového centra SAV v Smoleniciach do on-line priestoru.

Vedeckí pracovníci a pracovníčky troch organizačných zložiek CSPV , Ústavu experimentálnej psychológie  (ÚeP), Spoločenskovedného ústavu  v Košiciach (SvÚ) a Prognostického ústavu SAV (PÚ), počas dvoch dní diskutovali prostredníctvom aplikácie zoom o výsledkoch vedeckovýskumnej činnosti a  ďalšom smerovaní bádania, o  nových projektoch a etických otázkach výskumu.

Prvý rokovací deň pracovnej konferencie otvorila  riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková informáciou o aktuálnom dianí v CSPV. Pripomenula blížiace sa 5. výročie založenia CSPV (1.10.2015), prekonané výzvy a dosiahnuté úspechy. Zároveň predstavila konštruktívne odporúčania Medzinárodného poradného panelu CSPV SAV, ktoré by mali prispieť k napredovaniu CSPV SAV. Následne informovali o činnosti troch ústavov v rokoch 2019/2020 a plánoch na nadchádzajúci rok vedúci organizačných zložiek Peter Halama (ÚeP), Anna Kalistová (SvÚ) a Richard Filčák (PÚ).

V ďalšom bloku zameranom na doktorandské štúdium  hovoril garant pre doktorandské štúdium v odbore psychológia Peter Halama o potrebe zvyšovania kvality doktorandského štúdia a o prijatých interných kritériách pre zabezpečenie kvality doktorandského štúdia. V diskusii odpovedal na otázky aj garant pre doktorandské štúdium v odbore politické vedy Vladimír Baláž. Vítanou a pozitívne vnímanou časťou konferencie bolo predstavenie interných doktorandov a doktorandiek, ktorí v stručnosti prezentovali zameranie svojich dizertačných prác.

Druhý rokovací deň bol vyčlenený na prezentáciu projektov CSPV SAV. Vedúci organizačných zložiek zosumarizovali informácie o počtoch riešených projektoch a nových podaných projektoch, na ktorých participujú tri ústavy Centra. Následne vedúci projektov stručne predstavili zameranie a aktivity a významné publikačné výstupy svojich projektov.

Súčasťou druhého rokovacieho dňa bol voľba nového člena Vedeckej rady CSPV SAV, ktorú viedla predsedníčka VR Viera Bačová. Akademická obec CSPV SAV zvolila za nového člena VR  Matúša Greža z ÚeP.

S  činnosťou Etickej komisie CSPV oboznámili účastníkov online konferencie jej členovia Ivan Brezina, Michal Kentoš a Edita Nemcová. Odpovedali na otázky diskutujúcich ohľadne formalizovania posudkov projektov zo strany Etickej komisie.

Každoročné stretnutia zamestnancov Centra spoločenských a psychologických vied SAV sú unikátnym informačno-komunikačným fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií, aktualít o činnosti a hlavných aktivitách CSPV. Preto aj tento rok vedenie CSPV SAV našlo spôsob ako zorganizovať stretnutie pracovníkov  a to napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii. Vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie expertov prinášajú prvé úspechy vo forme spolupráce vedeckých pracovníkov troch organizačných zložiek na spoločných projektoch.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86