Ochorenie COVID-19 na Slovensku optikou demo-geografického výskumu

Slovensko má z hľadiska demografického zloženia obyvateľstva niektoré regióny a obce, v ktorých je vyššia miera rizika vzniku možných komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19.
Údaje z Číny, do určitej miery potvrdzované aj aktuálnymi údajmi z európskych krajín, či z USA poukazujú na úzke prepojenie demografických ukazovateľov ako sú vek a pohlavie pacientov s rizikom vzniku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19 vyžadujúcich hospitalizáciu, umiestnenie pacienta na jednotke intenzívne starostlivosti (JIS), či dokonca vedúcich k úmrtiu pacienta.

Demografi Branislav Šprocha z Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Vladimír Bačík z Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave pripravili analýzu s názvom „Priestorová distribúcia rizikových skupín osôb na Slovensku v spojitosti s ochorením COVID-19“. Autori sa vo svojej analýze pokúsili kombináciou údajov zo zahraničia s aktuálnou vekovo-pohlavnou štruktúrou obyvateľstva Slovenska zmapovať obraz možných priestorových rozdielov v distribúcii rizikovej populácie a identifikovať regióny a obce, ktoré sú vystavené vzhľadom na svoju vekovú a pohlavnú štruktúru vyššiemu riziku vzniku vážneho priebehu ochorenia COVID-19. Získané údaje by mohli predstavovať dôležitú informáciu pre regionálne a lokálne krízové štáby pri ich rozhodovaní o zdravotníckych a epidemiologických opatreniach.

Analyzované dáta potvrdili existenciu pomerne značných rozdielov a umožnili identifikovať regióny a skupiny obcí Slovenska s nadpriemerným zastúpením osôb vystavených možnému riziku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19. Vo všeobecnosti ich najvyššiu váhu autori identifikovali v okresoch stredného a juhu západného Slovenska a taktiež v niektorých okresoch na západe (v priestore  medzi okresmi Myjava – Trenčín). Rovnako rizikovým sa ukázali niektoré mestské okresy hlavného mesta Bratislavy a okres Košice IV a Medzilaborce na východe Slovenska. Na druhej strane práve viaceré okresy východného a severného Slovenska (s výnimkou prihraničných okresov na SV) boli identifikované ako priestory s najpriaznivejším zastúpením osôb s možným vznikom komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19 v miestnych populáciách. Výsledky analýzy budú ďalej prehlbované a aktualizované o najnovšie epidemiologické poznatky.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86