Medzinárodná konferencia Zmena klímy 2019

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia pripravilo medzinárodnú konferenciu ZMENA KLÍMY 2019 - VÝZVY A RIEŠENIA, ktorá sa uskutočnila 13. – 15. novembra 2019 v hoteli Lindner Hotel Gallery Central v Bratislave.

Cieľom konferencie bolo zdieľanie a šírenie poznatkov a informácií v oblasti politiky zmeny klímy, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, prijímaných postupov a riešení na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Na konferencii vystúpil vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV Dr. Richard Filčák. V rámci III. bloku prednášok odprezentoval „Akčný plán implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky“. Autorsky sa spolupodieľal aj na tvorbe publikácie s názvom  „Scenáre vývoja životného prostredia v SR 2020+“. O ich zisteniach a možných scenároch  vývoja informoval na konferencii v rámci IV. bloku prednášok spoluautor publikácie Dr. Radoslav Považan zo SAŽP. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV malo na konferencii zastúpenie v osobe moderátorky konferencie Dr. Dušany Dokupilovej z Prognostického ústavu a vedúcej organizačnej zložky Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV Ing. Anny Kalistovej.

Konferencia bola realizovaná prednáškovými blokmi, súvisiacimi panelovými diskusiami, posterovou sekciou a tematickou exkurzia.
 
TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:
-    Strategický a koncepčný rámec zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na jej dopady na globálnej, národnej, regionálnej i lokálnej úrovni
-    Spolupráca zainteresovaných skupín spoločnosti pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo, odolné k zmene klímy
-    Podpora samospráv v realizácii opatrení
-    Trendy, predpovede a možné scenáre dopadov zmeny klímy
-    Možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení
-    Dobré príklady a skúsenosti z praxe
 

Viac informácií nájdete na tu.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86