Konkurz na pozíciu vedeckého pracovníka/pracovníčky

Prognostický ústav SAV organizačná zložka CSPV SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka/pracovníčky pre prácu so zameraním na problematiku zmeny klímy (mitigácia/adaptácia), energetickej bezpečnosti, výhľadových štúdií a analýz v oblasti energetiky a zmeny klímy.

Požiadavky:
•    Vysokoškolské vzdelanie  III. stupňa (vedecký titul PhD, alebo ekvivalent).
•    Spôsobilosť na právne úkony vplnom rozsahu a bezúhonnosť (Predpoklad pre výkon práce vo verejnom záujme Zákona  552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).
•    Zájem o vedecko-výskumnú prácu na vedeckom pracovisku.
•    Anglický jazyk - aktívne slovom aj písmom.
•    Kooperatívny prístup - schopnosť samostatne i v tíme riešiť výzkumné projekty a publikovať v odbornej literatúre.

Ponúkame zaujímavú prácu v prestížnej verejnej vedeckej inštitúcii v kolektíve skúsených vedeckých pracovníkov s participáciou na výzkumných projektoch s možnosťou osobného rastu (vedecká kariéra). Mzda zodpovedá pracovnému zaradeniu podľa 341/2004 Z. z. Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách i zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zaradenie TT 11 (Nariadenie vlády č. 359/2017 Z.z.), možnosť ďalšieho postupu a odmeňovania podľa osobnej výkonnosti.

Druh pracovného pomeru: 100% úväzok.
Flexibilná pracovná doba.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s vedeckým životopisom (obsahujúcim telefonický a mailový kontakt na uchádzača), zoznamom publikácií a ohlasov a výpisom z registra trestov doručte v zalepenej obálke s označením „Konkurz“najneskôr do 27. 07. 2018 poštou na adresu:
CSPV SAV PÚ
Sekretariát
Šancová 56
811 05 Bratislava


Záujemcovia budú pozvaní na osobné výberové konanie, ktoré sa uskutoční koncom augusta 2018.

Predpokladaný začiatok pracovného pomeru: 1. október 2018 (alebo podľa dohody).

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86