Okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých "Sila a radosť z učenia"

V utorok 15. mája 2018 v Bratislave zorganizovali Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR  v spolupráci s Odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania okrúhly stôl k vzdelávaniu dospelých „Sila a radosť z učenia“. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) na podujatí zastupovala Ing. Ivana Studená PhD.

Generálna sekretárka Európskej asociácie pre vzdelávanie dospelých Regina Ebner na stretnutí predstavila Manifest pre vzdelávanie dospelých v 21. storočí. Zástupcovia aktérov v oblasti vzdelávania dospelých v SR na podujatí  odovzdali manifest ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej.  Zúčastnení týmto manifestom navrhujú vytvoriť vzdelávajúce sa Slovensko vo vzdelávajúcej sa Európe, ktoré je schopné riešiť budúcnosť pozitívnym spôsobom a pomocou všetkých potrebných zručností, vedomostí a spôsobilostí. Navrhujú vynaložiť úsilie na postúpenie o jeden krok vpred a rozvíjanie spoločnosti, ktorá sa dokáže vyrovnať s výzvami súčasnosti. Takéto úsilie si v súčasnosti vyžaduje udržateľné investície do vzdelávania dospelých na európskej, národnej, regionálnej i miestnej úrovni.

Ministerka Martina Lubyová vo svojom vystúpení apelovala na potrebu celoživotného vzdelávania. „V  Bielej knihe o budúcnosti Európy Komisia zdôrazňuje, že je pravdepodobné, že väčšina detí, ktoré dnes nastupujú do základných škôl, bude napokon nastupovať na nové typy pracovných miest, ktoré ešte neexistujú a na riešenie tohto problému budú potrebné rozsiahle investície do zručností a zásadné zmeny v systémoch vzdelávania na princípe celoživotného vzdelávania“, uviedla ministerka Lubyová.

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli na tom, že vzhľadom na rýchly technologický pokrok a súvisiace zmeny pracovných profilov a požiadaviek musí byť celoživotné vzdelávanie založené na silnej spolupráci medzi priemyslom, vzdelávaním, odbornou prípravou a učením sa.

V rámci diskusie okrúhleho stola k vzdelávaniu dospelých zástupkyňa CSPV SAV Ivana Studená zdôraznila dôležitosť spolupráce prítomných aktérov pre podporu účasti na celoživotnom vzdelávaní na Slovensku pre všetky cieľové skupiny, vrátane znevýhodnených skupín populácie.

Zdroj:  

http://www.aivd.sk/okruhly-stol-k-vzdelavaniu-dospelych-sila-radost-z-ucenia
http://www.minedu.sk/institucie-vzdelavania-dospelych-odovzdali-ministerke-manifest-o-celozivotnom-vzdelavani-v-21-storoci/

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62