MEDZINÁRODNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIE PARTNEROV RARE V KOŠICIACH

Tri desiatky odborníkov z tretieho sektora a verejnej správy zo šiestich európskych krajín – Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska zaoberajúcimi sa riešením otázok zamestnanosti Rómov sa v dňoch 9. - 10.11.2017 stretli v Košiciach na dvojdňovom workshope k implementácii medzinárodného projektu RARE (Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource (RARE – 2017 – 2019).  Cieľom projektu je meniť pohľad a prax v otázkach začleňovania Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne a hľadať inovatívne riešenia pre začlenenie Rómov na trh práce na Slovensku a v Dunajskom regióne s dôrazom na zamestnanie.

Ide o projekt spolupráce partnerov z 8 krajín, ktorí získali rozpočet vo výške viac ako 2 milióny eur v rámci programu INTERREG EÚ, Stratégie EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia), orientovanej na podporu spolupráce a rozvoja krajín strednej Európy so zameraním na sociálne inovácie. Inovatívne pilotné projekty na Slovensku sa v rámci tohto programu realizujú v najmenej rozvinutých okresoch Kežmarok a Lučenec a na sídlisku Luník IX v meste Košice.

Stretnutie organizovala mimovládna organizácia ETP Slovensko a za Slovenskú akadémiu vied sa ho zúčastnilo Centrum spoločenských  a psychologických vied SAV (CSPV SAV).

Cieľom dvojdňového rokovania bola prezentácia výsledkov za obdobie trvania projektu január – november 2017, diskusia k správe o plnení implementovaných aktivít, plánovanie ďalších úloh v projekte a príprava technickej podpory, vrátane relevantnej správy, ako aj identifikácia problematických oblastí a príprava projektových aktivít na nasledujúce obdobie.

Prvý deň stretnutia boli na programe paralelné zasadnutia  pracovných skupín, v rámci ktorých sa diskutovalo o aktuálnom stave projektu, vrátane administratívnych a finančných otázok, systému tematického monitorovania, komunikačných úloh a prípravy projektových kampaní. Ďalej boli diskutované otázky spätnej väzby v záujme zabezpečenia kvality implementácie projektu a jednotlivých aktivít, mapovanie bariér a analýzy situácie v šiestich partnerských krajinách Dunajského regiónu a ich praktického použitia.

Súčasťou prvého rokovacieho dňa bolo aj vypracovanie detailných pilotných plánov a usmernenia pre monitorovanie. CSPV  SAV v pozícii lídra prezentoval výsledky úlohy 3.1. (Deficiency map – public service logic, country flow charts, metodológia), ktorá bola úspešne ukončená. Zároveň boli špecifikované ďalšie úlohy CSPV SAV:
-    Pripraviť koncepčne Policy Brief a so špecifikáciou adekvátnych dátových súborov pre prípravu grafickej prezentácie hlavných regionálnych výziev v oblasti rómskej zamestnanosti.
-    Podieľať sa na aktivitách zameraných na prezentáciu projektov a publicitu.

Stretnutie tiež slúžilo na diskusiu o technických aspektov ako je príprava správy a finančné riadenie projektu, nakoľko systém manažmentu programu Interreg je postavený na pred-financovaní aktivít a 15% spolu-financovaní.

Druhý deň rokovania bol venovaný prezentácii pilotných programov jednotlivých partnerov. Diskutovalo sa najmä o aktuálnej situácii miestnych skupín, ktoré sa na spolupráci podieľajú, o všeobecných otázkach projektu, pričom bola možnosť konzultácií s externými odborníkmi.

Českí partneri informovali o plánoch na školenie pre prípravu podnikateľských plánov a sociálne podnikanie, v Bulharsku sa zamerajú na vzdelávanie profesionálnych pracovníkov s rómskou komunitou, v Srbsku plánujú venovať pozornosť zamestnávateľom. Iné riešenia sú pripravené v meste Pécs v oblasti podpory rozvoja remeselných zručností priamo pri obnove mesta a v Rumunsku sa sústredia na vytvorenie pracovnej agentúry pre zamestnávanie Rómov.

Dve slovenské  neziskové organizácie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a Ľudia v Tatrách a Centrum sociálnych a psychologických vied SAV spolu pripravili pilotné aktivity v troch lokalitách – v Košiciach na Luníku IX, v okresoch Lučenec a Kežmarok. Zámerom je integrovať už existujúce a nové aktivity neziskových organizácií, verejnej správy a podnikateľských subjektov v konkrétnych rómskych komunitách a vytvoriť predpoklady pre zvýšenie účasti Rómov na miestnom trhu práce ako aj senzibilizáciu verejnej mienky. Súčasťou aktivít pripravovaných na realizáciu od roku 2018 je vzdelávanie profesionálnych pracovníkov úradov práce a samospráv podľa novej metodiky, dlhodobé zapojenie vybraných klientov úradov práce do prakticky orientovaného mentorského programu a využívanie novej mobilnej aplikácie Flexicard uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi.

Realizátori projektu na Slovensku sú presvedčení, že zvýšením počtu zamestnaných obyvateľov segregovaných komunít, sa zlepší život všetkým obyvateľov mesta alebo obce, v ktorej sa nachádza  segregovaná komunita.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86