Konkurz na miesto vedeckého pracovníka

Centrum sociálnych a psychologických vied SAV, organizačná zložka Prognostický ústav SAV vypisuje výberové konanie na miesto vedeckého pracovníka. Predmetom činnosti Prognostického ústavu SAV je interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:
• teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
• sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien
• koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.
Viac informácii o ústave, projektoch a publikáciách: http://prog.sav.sk/

Požiadavky:
• Ukončené doktorandské štúdium
• Splnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona vo verejnom záujme (bezúhonnosť)
• Záujem o vedecko-výskumnú prácu
• Dokladovaná publikačná činnosť (autorstvo, alebo spoluautorstvo článku v karentovanom časopise výhodou)
• Skúsenosti vo výskumných a aplikačných projektoch.
• Dobrá znalosť anglického jazyka
• Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme, flexibilita a interdisciplinárne zameranie
• Preferujeme kandidátov zameraných na oblasti výskumu, ktoré sa týkajú sociológie, ekonómie,prípadne ďalších spoločenských vied

Ponúkame zaujímavú prácu v prestížnej verejnej vedeckej inštitúcii s participáciou na výskumných a aplikačných projektoch a možnosťou ďalšieho rozvoja. Mzda zodpovedá pracovnému zaradeniu podľa 341/2004 Z. z. Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách i 553/2003 Z. z. Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Rozsah pracovného pomeru: 100% úväzok.

Žiadosť
o prijatie do zamestnania by mala obsahovať:
• vedecký životopis (obsahujúci telefonický a mailový kontakt na uchádzača)
• zoznam publikácií a ohlasov
• zoznam projektov na ktorých sa kandidát zúčastnil a v akej pozícii.

Svoju žiadosť doručte najneskôr do 31. 8. 2017 emailom na adresu: progasis@savba.sk
Vybraní záujemcovia budú pozvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční v septembri 2017.
Predpokladaný začiatok pracovného pomeru: podľa dohody.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62