2. ročník Konferencie CSPV SAV Smolenice 2017

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV SAV) organizovalo 2. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch  3. a 4. apríla 2017 v KC Smolenice. Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV zlúčení v CSPV SAV diskutovali o vedeckom smerovaní, o nových projektoch,  ako aj o možnostiach interdisciplinárnej spolupráce pri riešení spoločných výskumných úloh.

V rámci štyroch diskusných panelov boli účastníci informovaní o aktuálnych riešených projektoch, ich plánovaných výstupoch a spoločných aktivitách, o skúsenostiach, problémoch a výzvach do budúcnosti. Hlavné grantové výzvy implementovaných aj doteraz realizovaných projektov sú najmä zo zdrojov EÚ, APVV a VEGA, pričom možno konštatovať celkovú úspešnosť pri schvaľovaní predkladaných projektov.

Súčasťou prvého rokovacieho dňa bola aj voľba členov Snemu SAV. Za Centrum spoločenských a psychologických vied SAV boli do Snemu SAV zvolení Edita Nemcová z Prognostického ústavu SAV, Marek Dobeš zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Ivan Brezina z Ústavu experimentálnej psychológie SAV. Voľbe predchádzala stručná informácia o činnosti Centra a plánoch na najbližšie obdobie, ktorú delegátom predstavila nová riaditeľka CSPV SAV Denisa Fedáková. Za významnú udalosť možno považovať zvolenie zástupkyne riaditeľky Centra a vedúcej organizačnej zložky Prognostického ústavu SAV Martiny Lubyovej do Predsedníctva SAV.

Vítanou a pozitívne vnímanou časťou konferencie bolo predstavenie interných doktorandov a doktorandiek, ktorí v stručnosti prezentovali zameranie svojich dizertačných prác.

Konferencie Centra spoločenských a psychologických vied SAV sú unikátnym informačno-komunikačným fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií, aktualít o činnosti a hlavných aktivitách Centra. Vedie k poznaniu, že vzájomná informovanosť a interdisciplinárne spájanie expertov, spolupráca založená na ich kompetencii a prepojení môže vhodne posilniť efekt synergie a je tou správnou cestou do budúcnosti.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62