Trh práce na Slovensku 2017+

11. januára 2017 sa v Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Trh práce na Slovensku 2017+“, ktorej hlavným zámerom, bolo načrtnúť  prognózu budúceho vývoja a analýzu vplyvu politík v tejto oblasti.

Konferencia bola organizovaná v rámci projektu APVV (14-0324) „Výzvy spoločenských vied pre tvorbu politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách“ a projektu VEGA (2/0132/14) „Meranie ekonomických výnosov investícií do vzdelávania a ľudského kapitálu“.

S vývojom trhu práce v kľúčových ukazovateľoch a poukázaním na krátkodobé prognózy hlavných indikátorov oboznámila účastníkov konferencie Martina Lubyová, riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Upozornila na skutočnosť, že súčasný pozitívny trend v znižovaní nezamestnanosti na Slovensku čoskoro narazí na štrukturálne problémy, akými sú najmä tvrdé jadro dlhodobo nezamestnaných a veľmi nízka miera zamestnanosti u ľudí s najnižším stupňom vzdelania.

O strednodobej prognóze zamestnanosti slovenského trhu práce s dôrazom na zmeny povolania informoval Marek Radvanský z Ekonomického ústavu SAV, pričom zdôraznil, že pri pohľade na trh práce ako celok očakávame pozitívne nárasty počtu pracovných pozícií, ktoré po roku 2020 mierne klesnú. Podstatne väčšiu časť dopytu po práci však bude predstavovať nahrádzanie súčasných pracovníkov v už existujúcich pozíciách.

Daniel Gerbery z Inštitútu pre výskum práce a rodiny otvoril problém modelovania reforiem pomoci v hmotnej núdzi, jeho adekvátnosti a riešenia, v rámci mikrosimulácie zmien v garancii minimálneho sociálneho príjmu. Upozornil na zaujímavé výsledky analýz, ktoré ukazujú, že zvýšenie dávky v hmotnej núdzi vedie k nárastu počtu poberateľov (a samozrejme k zvýšeniu výdavkov), čo je však kompenzované len slabým znížením príjmovej chudoby.

Nad otázkou efektivity a účinnosti služieb zamestnanosti sa vo svojom príspevku zamyslel Slavomír Hidas.

Dlhodobé efekty absolventskej praxe ako klasického a jednoduchého typu opatrenia aktívnej politiky trhu práce predstavil vo svojom príspevku Miroslav Štefánik z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Podčiarkol, že výhodou slovenskej verzie absolventskej praxe je jej nízka nákladnosť a relatívna dostupnosť.
Konferencie sa aktívne zúčastnil aj Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, ktorý informoval o praktických krokoch na zvyšovanie zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska.

Všetky uvedené príspevky viedli k bohatej a trochu kontroverznej diskusii týkajúcej sa najmä účinnosti a efektívnosti existujúcich a plánovaných opatrení aktívnej politiky trhu práce. Je evidentné, že riešenie problémov trhu práce je vysoko aktuálne a je veľmi potrebné, aby praktické kroky a konkrétne opatrenia boli pripravované a realizované v úzkej spolupráci akademickej pôdy aj exekutívy.

Publikácia „Labour market in Slovakia 2017+"

Na konferencii boli predstavené závery publikácie „Labour market in Slovakia 2017+“.  Monografia vznikla v rámci projektu APVV. Koordinátorom projektu je Prognostický ústav CSPV SAV, partnerom projektu sú Ekonomický ústav SAV a Filozofická fakulta UK.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62