Globálne megatrendy a Slovensko

Predstavitelia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a ďalších partnerských inštitúcií sa zúčastnili diskusie o globálnych megatrendoch a ich dopadoch na Slovensko, ktorú usporiadalo Centrum Spoločenských a psychologických vied SAV 2. mája v KC Smolenice.
Globálne megatrendy (GMT) identifikovala Európska agentúra životného prostredia (EEA) so sídlom v Kodani v rámci procesu „foresightov“, ktoré sa začali v roku 2005 a vyústili do rozpracovania jedenástich GMT v roku 2015.

Na základe iniciatívy Centra spoločenských a psychologických vied SAV v spolupráci s EEA, MŽP SR, a SAŽP prebieha v súčasnosti rozpracovanie GMT a ich dopadov na národnej úrovni. Slovensko je v tomto smere druhou pilotnou krajinou (po Belgicku), ktoré sa uvedenej národnej iniciatívy zúčastňuje. Metodologickú podporu rozpracovania GMT na národnej úrovni zabezpečuje aj Švajčiarsko v spolupráci s EEA. Centrum spoločenských a psychologických vied SAV nadviazalo spoluprácu s ďalšími partnerskými inštitúciami a odborníkmi v oblastiach identifikovaných jednotlivými GMT. Do autorského kolektívu v súčasnosti patria experti zo Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, INFOSTATU, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ústavu krajinnej ekológie SAV, Hydrologického ústavu SAV, Ústavu polymérov SAV, Ekonomického ústavu SAV, Fyzikálneho ústavu SAV a Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

GMT 2015 zahŕňajú nasledovné oblasti:
SOCIÁLNY KLASTER
Rozdielne globálne populačné trendy
Zvyšujúca sa miera urbanizácie vo svete
Meniace sa zaťaženie chorobami a riziká pandémií
TECHNOLOGICKÝ KLASTER
Zrýchľujúci sa technologický pokrok
EKONOMICKÝ KLASTER
Pokračujúci hospodársky rast
Multipolárny svet
Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje
ENVIRONMENTÁLNY KLASTER
Rastúci tlak na ekosystémy
Zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny klímy
Rastúce znečistenie životného prostredia
KLASTER RIADENIA
Diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu

Na konferencii v Smoleniciach na dané témy diskutovali autori štúdie a predstavitelia partnerských inštitúcií pod vedením Martiny Lubyovej, riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Richarda Filčáka, vedúceho oddelenia environmentálnych analýz Prognostického ústavu CSPV SAV. Výsledky diskusie budú zapracované do finálnej podoby štúdie, ktorá bude prezentovaná v druhej polovici roku 2016 v súvislosti so slovenským predsedníctvom EK.

Latest news

Preparing content...

Contact

  • Centre of Social and Psychological Sciences, SAS
    Sancova 56
    811 05 Bratislava
    The Slovak republic

  • Secretariat: +421 (5) 625 58 86