Top témy Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. v roku 2022

 • Medzinárodná spolupráca na prehľade príčin a dôsledkov konšpiračných presvedčení o COVID-19
 • Svetlé a temné črty osobnosti a dodržiavanie COVID-19 protipandemických opatrení.
 • Sociálni vedci zo SAV o prežívaní a dôsledkoch pandémie na Slovensku
 • Model 2050 Pathways Explorer
 • Prehlbujeme poznanie v oblasti vysielania pracovníkov: projekt INFO-POW
 • Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach
 • Rómovia na Luníku IX
 • Ambasádorstvo sociálnej psychológie Európskej Asociácie Sociálnej psychológie (EASP)
 • Prinášame reprezentatívne dáta pre 10. kolo prieskumu European Social Survey ERIC
 • Migračné toky po druhej svetovej vojne v krajinách V4

 

Medzinárodná spolupráca na prehľade príčin a dôsledkov konšpiračných presvedčení o COVID-19

VAN MULUKOM, Valerie - PUMMERER, Lotte J. - ALPER, Sinan - BAI, Hui - KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - FARIAS, Jessica - KAY, Cameron S. - LAZAREVIC, Ljiljana B. - LOBATO, Emilio J.C. - MARINTHE, Gaelle - BANAI, Irena Pavela - ŠROL, Jakub - ŽEŽELJ, Iris. Antecedents and consequences of COVID-19 conspiracy beliefs: A systematic review. In Social Science & Medicine, 2022, vol. 301, 114912. (2021: 5.379 - IF, Q1 - JCR, 1.806 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0277-9536. Dostupné na: doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114912 Typ: ADCA

Vďaka našim výskumom o konšpiračných teóriách týkajúcich sa COVID-19 sme boli oslovení do medzinárodného tímu výskumníkov, aby sme sa spolupodieľali na systematickej prehľadovej štúdii o tom, aké dôsledky môžu mať konšpiračné teórie o COVID-19 a ktoré faktory k týmto konšpiračným presvedčeniam vedú. Autorskému tímu sa podarilo formulovať teoretický rámec vysvetľujúci vznik konšpiračných teórií, ktorý zjednotil dostupné výskumné zistenia (z 85 štúdií). Identifikovali sme niekoľko potenciálnych faktorov konšpiračných presvedčení o COVID-19 (osobnostné črty, demografické premenné, štýly myslenia a kognitívne skreslenia, skupinová identita, dôvera v autority a využívanie sociálnych médií) ako aj dôsledkov (dodržiavanie opatrení, iracionálne zdravotné praktiky či iné správanie, ochota zaočkovať sa, psychologický wellbeing a negatívne sociálne dôsledky ako diskriminácia či násilie).

 

Svetlé a temné črty osobnosti a dodržiavanie COVID-19 protipandemických opatrení.

Grežo, M., & Adamus, L. (2022). The Light and Dark Core of personality and adherence to COVID-19 containment measures: The roles of motivation and trust in government. Acta Psychologica, 223, 103483. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2021.103483

V máji 2021 sme na konci druhej vlny pandémie COVID-19 na Slovensku skúmali, ako ľudia počas tejto vlny dodržiavali protipandemické odporúčania a akú rolu tu zohrávali osobnostné črty, motivácia a dôvera vo vládu. Zistili sme, že svetlé črty, reprezentované altruizmom, súcitom, empatiou a svetlou triádou, súviseli s väčšou motiváciou dodržiavať opatrenia. V prípade temných čŕt sme však takýto súvis nezistili. Ukázalo sa, že u ľudí charakteristických temnou triádou, emočnou manipuláciou, či sebeckosťou neboli motivujúce ani vnútorné faktory, ako napríklad ochrana vlastného zdravia a zdravia rodiny, ale ani vonkajšie faktory, ako napríklad to, že išlo o zákonné nariadenia vlády, alebo že môžu svojim správaním v okolí vyvolať negatívne pocity. Ľudia s temnými črtami dodržiavali opatrenia výrazne menej. V porovnaní s osobnostnými črtami sa však omnoho dôležitejším faktorom determinujúcim motiváciu dodržiavať opatrenia ukázala dôvera vo vládu. Zvyšovanie vnímanej dôveryhodnosti relevantných inštitúcií sa preto javí byť kľúčovým faktorom, ktorý môže mať v časoch krízy pozitívne dopady na zdravie verejnosti.

 

Sociálni vedci zo SAV o prežívaní a dôsledkoch pandémie na Slovensku

Čavojová, V. , & Halama, P. (Eds.) Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku: Pohľad sociálnych vied. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022. 82 s. ISBN 978-80-89524-70-9 Dostupné na internete: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf.

Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá naplno zasiahla svet v roku 2020, znamenala radikálny zásah do mnohých oblastí života. Aj keď najväčší dopad mala pandémia v oblasti zdravia, závažné dôsledky priniesla pandémia aj v ekonomickej, pracovnej a sociálnej sfére. V dôsledku ohrozenia sa zmenilo aj prežívanie jednotlivcov v spoločnosti, a objavenie sa rôznych hoaxov, falošných správ či priamo konšpiratívnych tvrdení sa podieľalo na zhoršovaní celkovej atmosféry v spoločnosti a sťažilo prácu zdravotníkom v teréne. Pandémia sa preto nedá považovať za izolovaný medicínsky problém, ale zasahuje a ovplyvňuje všetky oblasti spoločnosti. Nenahraditeľnú úlohu tu majú aj sociálne vedy, ktoré svojim zameraním dokážu reflektovať spoločenské problémy spôsobené pandémiou COVID-19 a prinášať podnety pre riešenia v oblasti verejnej politiky, ekonomiky, verejného zdravotníctva, atď. Práve preto vznikla publikácia Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku: Pohľad sociálnych vied, ktorí má za cieľ skúmanie dopadov pandémie COVID-19 sociálnymi vedcami z rôznych oblastí, a snaží sa o prezentáciu výsledkov skúmania širšej odbornej verejnosti. Autormi príspevkov sú sociálni vedci z rôznych spoločenskovedných ústavov SAV, ktorí reflektujú dopady pandémie v rôznych oblastiach spoločenského fungovania.

 

Model 2050 Pathways Explorer

Model „2050 Pathways Explorer“ je komplexným modelom systému energetických tokov v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva (budovy, priemysel, doprava, energetický sektor, AFOLU). Prepája dopyt po energii, materiáloch, produktoch, pôde a potravinách a s nimi súvisiace emisie skleníkových plynov, ale aj záchyty skleníkových plynov. Nástroje, ako je tento model, umožňujú preskúmať veľké rozmedzie možností pre mitigáciu, a pritom testovať širokú škálu potenciálnych opatrení, a to tak technologických, ako aj behaviorálnych. Bol pripravený v spolupráci s belgickou  organizáciou Climact. 

Model „2050 Pathways Explorer“ je dostupný na webovej stránke https://pathwaysexplorer.climact.comViac info je aj tu: https://www.prog.sav.sk/portfolio/uhlikovo-neutralne-slovensko-do-roku-2050/

 

Prehlbujeme poznanie v oblasti vysielania pracovníkov: projekt INFO-POW

INFO-POW je spoločný výskumný projekt 5 výskumných inštitúcií a pridružených partnerov z Rakúska, Belgicka, Talianska, Slovenska a Slovinska a sociálnych partnerov z EÚ, ktorý sa zameriava na potrebu rozšírenia poznatkov o získavaní a využívaní informácií v procese vysielania pracovníkov na výkon služby do zahraničia. Cieľom je identifikovať a posúdiť nové, ako aj existujúce výzvy a potreby podnikov v sektore stavebníctva v piatich krajinách pri prístupe a využívaní relevantných informácií týkajúcich sa procesu vysielania pracovníkov. V rámci projektu systematicky zmapujeme online a offline informačné kanály poskytované štátnymi a neštátnymi aktérmi.

projekt INFO-POW: Hodnotenie informačných kanálov a ich využitie pri vysielaní pracovníkov realizujeme s podporou zdrojov z Európskej komisie od septembra 2022, schéma EaSI (Employment and Social Innovations).

Nad rámec projektu INFO-POW sme v rámci výskumných aktivít zameraných na tému pracovnej mobility v roku 2022 iniciovali a organizačne zastrešili Platformu pre pracovnú migráciu a vysielanie pracovníkov ako neformálnu sieť pre výmenu skúseností a informácií v oblasti pracovnej mobility, vysielania pracovníkov a integrácie zahraničných pracovníkov.  Náš výskum a aktivity v tejto oblasti ocenil Európsky orgán práce (ELA) so sídlom v Bratislave, ktorý nás požiadal aby sme výsledky našej doterajšej práce predstavili na nadnárodnom podujatí v sídle ELA v novembri 2022 o vysielaní pracovníkov, ktorého sa zúčastnili predstavitelia a predstaviteľky susediacich EÚ krajín a pobaltské štáty.

 

Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach

Publikácia Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach sa zameriava na dva aspekty problematiky odpadov v kontexte environmentálnej spravodlivosti pre rómske osídlenia a ich obyvateľov. Ten prvý sa týka environmentálnych záťaží, ktoré spôsobujú skládky komunálneho alebo iného druhu odpadu v blízkosti ľudských obydlí. Druhý aspekt sa týka komunálneho odpadu, ktorý produkujú samotní obyvatelia rómskych osídlení a manažmentu tohto odpadu zo strany obcí a miest. Predkladaná publikácia je rozdelená na päť kapitol, ktorých autori a autorky sú výskumníci a odborníci z oblasti práva, sociológie, ekonómie a verejnej správy. Publikácia vznikla v kooperácii Centra spoločenských a psychologických vied SAV v.v.i. a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v.v.i.

https://www.prog.sav.sk/portfolio/odpad-ako-socialny-problem-vo-vylucenych-romskych-osidleniach/

 

Rómovia na Luníku IX

Riešiteľský tím projektu „Luník IX – dejiny, prítomnosť a budúcnosť rómskeho sídliska“ priniesol prvý ucelený vedecký pohľad na problém vzniku a vývoja tejto kontroverznej mestskej časti Košíc. V publikáciách o dejinách a súčasných reáliách Luníka IX dali priestor nielen niekdajším vysídleným, ale aj súčasným obyvateľom sídliska, čím výrazne napomohli objasniť a pomenovať komplikované vzťahy medzi majoritou a členmi rómskej minority.

Ambasádorstvo sociálnej psychológie Európskej Asociácie Sociálnej psychológie (EASP)

V rámci Ambasádorstva sociálnej psychológie EASP, ktoré za CSPV SAV od roku 2022 reprezentuje Dr. Jana Papcunová (v spolupráci s Dr. Marijou Brankovič, ambasádorkou zo Singidunum University v Belehrade) je realizovaný výskum v témach, ktoré sú regionálne aktuálne, no v hlavnom prúde sociálnej psychológie málo zastúpené. Ide o témy nenávistných prejavov voči migrantom a utečencom v krajinách V4 aj v kontexte vojny na Ukrajine. Zároveň sú skúmané výzvy a bariéry spojené s integráciou regiónu strednej a východnej Európy do európskeho výskumného spoločenstva. Výsledky zistení budú obidve ambasádorky prezentovať na výročnom stretnutí EASP, v júli 2023 v Krakove vo forme diskusie za okrúhlym stolom.

 

Prinášame reprezentatívne dáta pre 10. kolo prieskumu European Social Survey ERIC

Národný tím ESS zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV úspešne koordinoval priebeh 10. kola Európskej Sociálnej Sondy na Slovensku (prestížneho medzinárodného prieskumu koordinovaného City University v Londýne; projekt je od roku 2013 súčasťou Konzorcia európskej výskumnej infraštruktúry ERIC). Slovenské dáta boli spolu s dátami ďalších participujúcich krajín zverejnené v lete 2022 a sú voľne dostupné pre akademické účely a stakeholderov. Počet aktívnych používateľov dát v SR je okolo 600. Zároveň boli zahájené prípravy pre 11. kolo ESS ERIC na Slovensku.

 

Migračné toky po druhej svetovej vojne v krajinách V4

Cieľom projektu (Visegrad Grant 22030354) je výskum fungovania mechanizmov propagandy povojnových migrácií v regiónoch krajín V4. Originálnosť projektu spočíva v obsiahnutí procesov propagandy, ich súvislostí a ich vzájomnom prepojení v mikro, ale i makro priestore, v stredoeurópskom meradle. Obe roviny výskumu na seba nadväzujú a logický čerpajú z predchádzajúcich hĺbkových regionálnych výskumov riešiteľov projektu.

Publikácia Post-WWII migration in the V4 countries (propaganda analysis of Central European migration flows) predstavuje prepojenie niekoľkoročného výskumu migrácie slovenských, maďarských, českých a poľských vedcov zasadeného do širšieho stredoeurópskeho kontextu. Ide o vedecký analyticko-syntetický výstup, ktorý v európskej historiografii zatiaľ absentuje.

 

Celý dokument stiahnete tu

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86