Výberové konanie vedeckého pracovníka

Prognostický ústav otvára miesto pre vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach prognózovania, koevolúcie inštitucionálnych a technologických zmien, socio-ekonomických analýz globálnych environmentálnych zmien, trhov práce alebo iných relevantných oblastí.

Prognostický ústav je jedným z troch ústavov, ktoré v roku 2015 vytvorili CSPS SAV zlúčením troch výskumných ústavov SAV.

Prognostický ústav zaznamenáva v posledných rokoch dynamický rozvoj, pričom rozširuje a upevňuje sieť národných a medzinárodných výskumných partnerov a ďalších aktérov.

Centrum spoločenských a psychologických vied je jednou z najväčších a najvýkonnejších spoločensko-vedných výskumných inštitúcií na Slovensku.

Podmienky prijatia:

-        minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent, v odboroch ekonómia, ekonometria alebo matematika/štatistika so zameraním na ekonómiu alebo prognostiku, prípadne v inom príbuznom odbore.

-        schopnosť samostatne realizovať výskum vrátane kvantitatívnych ekonometrických/štatistických analýz s aplikáciou na ekonomické a spoločenské vedy

-        schopnost' publikovat' výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni, preukázaná zoznamom publikácií

-        schopnosť publikovat' a prezentovat' svoje vedecké výsledky v anglickom jazyku

-        ochota tematicky sa podieľat' na projektoch realizovaných na ústave môže byť výhodou ale nie je podmienkou prijatia

-        vyšší kvalifikačný stupeň a dlhodobá publikačná činnosť na medzinárodnej úrovni môžu byť výhodou

-        predošlá skúsenosť s medzinárodnými grantovými schémami vítaná

 

Ponúkame:

-        tvorivú prácu v podnetnom akademickom prostredí

-        flexibilný pracovný čas

-        možnosť odborného rastu

-        možnosť uchádzať sa o podporu z grantových schém financovaných z verejných zdrojov (VEGA, APVV)

-        podporu v realizácii medzinárodných grantových schém

-        v prípade splnenia kvalifikačných predpokladov, možnosť viesť študentov doktorandského štúdia

-        možnosť spolupodieľať sa na internacionalizácii a rozvoji pracoviska

 

Platové náležitosti sa riadia osobitnou stupnicou platových taríf učitelov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov, ktorá je prílohou č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z. Závisia od dosiahnutého stupňa kvalifikácie a dlžky doterajšej praxe. Podľa kvality publikačnej a akademickej činnosti a aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané aj výkonové odmeny.

Prihlasovanie do výberového konania je možné realizovať priebežne cez portál istp.sk do 12.1.2023 alebo zasielať na adresu anna.bradiakova@savba.sk

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť musí obsahovať aspoň:

i) životopis vo formáte Europass

ii) doklady o dosiahnutom vzdelaní a o získaných tituloch,

iii) doklady o doterajšej vedecko-výskumnej praxi,

iv) doklady o výsledkoch vedeckej práce vrátane zoznamu publikačnej činnosti

v) writing sample – akademický text autora v AJ

 

Záujemcovia, ktorí budú spĺňat' predpoklady, budú pozvaní na ústny pohovor. Termín nástupu bude na základe dohody s vybraným uchádzačom/uchádzačkou.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86