Voľba Vedeckej rady CSPV SAV, v.v.i.

Oznámenie o konaní voľby na funkciu člena/členky vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Správna rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. oznamuje konanie volieb členov/členiek vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie:   Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. Šancová 56, 811 05 Bratislava.

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  6+3 (dvaja/dve interní/é členovia/členky a jeden/jedna externý/á člen/členka za každú organizačnú zložku Centra).

Lehota na predloženie kandidatúry:  do štvrtka 2. júna 2022 vrátane.

Zoznam predkladaných dokladov:
-    Prihláška podpísaná kandidátom/kandidátkou
-    CV kandidáta/kandidátky
-    Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Spôsob predloženia dokladov: dokumenty doručiť v pdf forme elektronicky na adresu člena Správnej rady organizácie (kentos@saske.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Termín konania pohovoru a voľby: 7. júna 2022, od 9:00 hod., na zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek správnej rady organizácie v Banskej Štiavnici (pohovory aj prostredníctvom online pripojenia).

Podľa Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie a jeho Dodatkov č. 1 a 2, voľba sa bude konať kombinovanou formou prezenčne-online dvojkolovým systémom ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi/kandidátkami.Bratislava 18. máj 2022                                                  Za Správnu radu CSPV SAV, v.v.i.
                                                                                           Mgr. Denisa Fedáková, PhD.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (5) 625 58 86