Voľba Správnej rady CSPV SAV v.v.i.

Oznámenie o konaní voľby na funkciu člena/členky správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Vedecká rada Centra spoločenských a psychologických vied SAV oznamuje konanie volieb členov/členiek správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie (ďalej len v. v. i.).

Názov a sídlo organizácie:   Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Šancová 56, 811 05 Bratislava.

Počet miest, ktoré sa obsadzujú voľbou:  3 (jedno za každú organizačnú zložku Centra).

Lehota na predloženie kandidatúry:  do 6. januára 2022 vrátane.

Zoznam predkladaných dokladov:
-    Prihláška podpísaná kandidátom/kandidátkou.
-    Prezentácia predstavy kandidáta/kandidátky o jeho/jej pôsobení v správnej rade v. v. i.
-    Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Spôsob predloženia dokladov: dokumenty doručiť v pdf forme elektronicky na adresu predsedníčky Vedeckej rady organizácie (viera.bacova@savba.sk) pre zverejnenie na webovom sídle organizácie.

Termín konania pohovoru a voľby: 10. januára 2022, od 10:00 hod., na on-line zhromaždení zamestnancov a zamestnankýň organizácie a členov/členiek vedeckej rady organizácie.

Podľa Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie a jeho Dodatkov č. 1 a 2, voľba prebehne on-line a bude sa konať ihneď po skončení pohovorov s kandidátmi/kandidátkami.Bratislava 8. decembra 2021                                           prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc.
                                                                                  predsedníčka Vedeckej rady CSPV SAV

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62