Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV sa v januári 2020 zapojilo do otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, cieľom ktorého je zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy. V spolupráci s Mestom Košice bol podaný spoločný projekt s názvom Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí, CEEA (Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs).

Projekt, ktorého hlavným prijímateľom je Mesto Košice, 20. júla schválili. Partnerskými inštitúciami sú:
•    Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
•    Mesto Užhorod (Ukrajina)
•    Mesto Charkov (Ukrajina)
•    Mesto Kirkenes (Sør-Varanger, Nórsko).

Projekt stavia na existujúcej úspešnej spolupráci medzi Košicami a Užhorodom a rozširuje ju o ďalšie iniciatívy v oblasti riadenia, transparentnosti a zlepšovania integrity verejnej správy. Projekt bude zároveň profitovať zo zapojenia nórskeho partnera – mesta Kirkenes, zdieľaním a prenosom jeho vedomostí, skúseností a najlepších postupov, pričom do spolupráce vstupuje aj ďalší ukrajinský partner – mesto Charkov.

V spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV budú projektové aktivity podporené analytickými vstupmi, dokumentáciou osvedčených postupov a prenosom poznatkov z teórie do praxe. Analýzy pre konkrétne oblasti rozvoja budú pripravené s využitím nórskych skúseností a aplikované pre potreby partnerov projektu na Slovensku a Ukrajine.

Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, zlepšenie informovanosti zamestnancov miest Užhorodu a Charkova s cieľom posilniť transparentnosť a kvalitu verejnej správy, vytváranie nových sietí a partnerstiev zameraných na približovanie Ukrajiny k EÚ, podpora dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami v blízkych regiónoch Slovenska a Ukrajiny, prenos prístupov a skúseností v oblasti klimatickej a environmentálnej politiky, výmena skúseností a budovanie kapacít.

Hlavné aktivity projektu sú rozdelené do štyroch oblastí:
1.    Otvorené a transparentné mestá: Podpora inštitucionálnej zodpovednosti a transparentnosti cestou sieťovania a výmeny skúseností.
2.    Inovatívne sociálne a zelené mestá: Podpora nových foriem ekologického a sociálneho podnikania.
3.    Od analýzy k praxi: zlepšenie integrity a zodpovednosti miest a budovanie kapacít pre podporu sociálnej a obehovej ekonomiky.
4.    Podpora približovania sa verejných inštitúcií občanom – budovanie kapacít a dobrá správa vecí verejných

Plánovanými výstupmi projektu budú napríklad:
•    stretnutia zástupcov verejnej správy zamerané na výmenu informácií a skúseností v oblasti transparentnosti verejnej správy,
•    mapovacia štúdia kapacít obehového a sociálneho hospodárstva,
•    dokladová štúdia o vplyve novej dohody „Green Deal“, sociálnych politík EÚ a nových smerníc na vnútroštátnej a miestnej úrovni, ako aj o procese rozširovania EÚ,
•    strategický rámcový dokument v boji proti zmene klímy a pre trvalo udržateľnú zmenu klímy v meste Košice,
•    Triangel Forum – fórum kultúry, vzdelávania, ekonomiky a bezpečnosti v Košiciach, Charkove a Užhorode,
•    založenie „Ukrajinsko-Slovenského domu“, ktorého úlohou je stať sa centrom spolupráce v rôznych oblastiach
•    a iné.

Realizácia projektu tak prispeje k naplneniu hlavného sloganu tohto programového obdobia: „Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.
Pre viac informácií o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Autor: Anna Kalistová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav

Ilustračné foto, zdroj: internet

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62