Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky

Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (CSPV SAV), organizačná zložka Spoločenskovedný ústav so sídlom v Košiciach vypisuje výberové konanie na pozície vedeckého pracovníka/vedeckej pracovníčky v odboroch:


1.    Psychológia – 100 % úväzok

Podmienka: ukončené doktorandské štúdium v odbore psychológia

2.    História – 50 % úväzok

Podmienka: ukončené doktorandské štúdium v odbore história


Spoločné podmienky pre obidve pracovné pozície:
1.    schopnosť publikovať výsledky svojej vedeckej práce na medzinárodnej úrovni
2.    schopnosť publikovať a prezentovať svoje výsledky v anglickom jazyku
3.    podieľanie sa na projektoch realizovaných na ústave
4.    výhodou je publikačné portfólio vo vedeckých časopisoch a skúsenosť s participáciou na  národných a medzinárodných projektoch
5.    schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, práca v tíme
6.    občianska a morálna bezúhonnosť

Požadované dokumenty: štruktúrovaný životopis, motivačný list, zoznam publikačnej činnosti a projekt výskumnej činnosti.

Prihlasovanie do výberového konania je možné realizovať elektronicky na adresu kalist@saske.sk do 30.08.2019. Uchádzač/-ka do predmetu správy uvedie „konkurz na vedeckého pracovníka“ a pripojí požadované dokumenty.

Záujemcovia, ktorí budú spĺňať predpoklady, budú pozvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční v budove Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV na Karpatskej 5 v Košiciach, dňa 03. 09. 2019 o 11:00 hod.

Predpokladaný nástup na pozíciu je 05.09.2019 (alebo podľa dohody).
Platové podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykonávaní práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62