4. ročník konferencie CSPV SAV v Starej Lesnej

V dňoch  18. a 19. marca 2019 Centrum spoločenských a psychologických vied SAV (CSPV) organizovalo 4. ročník pracovnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.

Päťdesiatšesť vedeckých pracovníkov z Ústavu experimentálnej psychológie SAV, Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach a Prognostického ústavu SAV, ktorí sú zlúčení v CSPV, pricestovalo do Tatier, aby diskutovali o vedeckom smerovaní, o nových projektoch,  ako aj o možnostiach interdisciplinárnej spolupráce pri riešení spoločných výskumných úloh.

Súčasťou prvého rokovacieho dňa boli podnetné informácie o činnosti troch ústavov v predchádzajúcom roku a plánoch na rok 2019, ktoré delegátom predstavili vedúci organizačných zložiek Peter Halama (ÚeP), Anna Kalistová (SvÚ) a Richard Filčák (PÚ). O plánoch centra na najbližšie obdobie a výsledkoch práce celého centra za rok 2018,  informovala riaditeľka CSPV Denisa Fedáková.

V ďalšom bloku rokovania vystúpil Peter Halama s podrobnou informáciou o zmenách v doktorandskom štúdiu, ktoré priniesla novela zákona o vysokých školách. Informácie vyvolali mnoho otázok v radách doktorandov, aj ich školiteľov. Vítanou a pozitívne vnímanou časťou konferencie bolo predstavenie nových projektových zámerov,  z ktorých si delegáti konferencie vybrali päť na ďalšiu diskusiu na nasledujúci deň.

Druhý deň konferencie sa niesol v duchu aktívnej práce v ad-hoc skupinách, v ktorých sa hľadali prieniky pre možnú spoluprácu ústavov centra na vzájomných projektoch. Jednotlivé diskusie sa realizovali v rámci projektových workshopov pod vedením predkladateľov návrhov projektových tém.

Konferencie CSPV sú unikátnym informačno-komunikačným a teambuildingovým fórom, ktorý sa opakovane ukázal ako vhodný a efektívny nástroj na výmenu informácií, aktualít o činnosti a hlavných aktivitách organizačných zložiek centra. Vzájomná informovanosť, interdisciplinárne spájanie odborníkov z viacerých disciplín a spolupráca založená na ich kompetencii posilňujú efekt synergie a sú tou správnou cestou do budúcnosti.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62