Konferencia - UDRŽATEĽNÉ MESTÁ V KONTEXTE ZMENY KLÍMY

V utorok 16. októbra 2018 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia boli Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom. Na konferencii Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc. vedúci Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV prezentoval predbežné výsledky  štúdie Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu Akčného plánu  implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky. Štúdia je súčasť konkrétnych opatrení, ktoré Slovenská republika prijíma v boji so zmenou klímy.

Podľa správy Medzinárodného panelu pre zmenu klímy z októbra 2018 by na dodržanie cieľa nezvýšiť globálnu teplotu o viac ako 1,5°C bolo potrebné, aby globálna ekonomika najneskôr v roku 2030 zredukovala emisie skleníkových plynov o 45 percent oproti roku 2010 a do roku 2050 by ich produkciu zastavila úplne. Scenár globálnej dohody na takto razantnej zmene výroby a spotreby je vysoko nerealistický. Pre Slovenskú republiku tak je a bude  razantná adaptácia na zmeny klímy jedinou možnosťou. Do prípravy Adaptačného plánu Slovenskej republiky sa v roku 2018 zapojil aj Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV vyhotovením spomínanej štúdie.

Štúdia vznikla v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a rozpracovala kľúčové opatrenia pre dosiahnutie cieľov Národnej adaptačnej stratégie SR. Okrem iného štúdia  poskytla analýzy, informácie, návrhy a odporúčania potrebné pre prípravu samotného Adaptačného plánu SR. V ďalšej fáze plánovanej na rok 2019 bude pomocou metodológií participatívnych prístupov a facilitovaných expertných diskusií potrebné dosiahnuť odborný konsenzus pre definovanie krátkodobých a strednodobých priorít, časový harmonogram, odhad potrebných kapacít a zdrojov. Výstupom bude aj odsúhlasený systém monitoringu a hodnotenia.

Udržateľný rozvoj miest a obcí na Slovensku v kontexte klimatických zmien bude možné zabezpečiť len vďaka proaktívnym opatreniam všetkých zainteresovaných strán.

Aktuality

Pripravujeme...

Kontakt

 • Centrum spoločenských
  a psychologických vied SAV, v.v.i.

  Šancová 56
  811 05 Bratislava
  Slovenská republika

  IČO: 00596795
  DIČ: 2021299467

  PIC: 991639925

 • Sekretariát: +421 (2) 524 950 62